• Home
  • հոբելյանական
Ես և Նա

Հարսանիք`չթից մինչև ադամանդ

Սուսի Միսակյան
Հարսանեկան բարեմաղթանքների ընթացքում նորածսակներին հաճախ են արծաթե ու ոսկե հասրսանիքի արժանանալ: Սակայն կարծում եմ ավելի գեղեցիկ կլինի միանգամից ադամանդյա հարսանիք մաղթել: Իհարկե ամուսնության ոչ բոլոր