• Home
  • Սողոմոն Թեհլերյան
Հոբելյարի անկյուն

1896 թվականին այս օրը ծնվել է հերոս Սողոմոն Թեհլերյանը

admin
Սողոմոն Թեհլերյանը հայ ազգային–ազատագրական շարժման մարտիկ է. ի կատար է ածել Հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալեաթի մահավճիռը:    Սողոմոն Թեհլերյանը (Թեհլիրյան)  1912 թ-ին ավարտել է